Privacybeleid

   

1. Bescherming van persoonsgegevens

Inleidende informatie

Oponeo.PL S.A. met zetel op ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polen; tel. 02 880 02 10, respecteert als Gegevensbeheerder het recht van de Gebruikers op privacy. Het bedrijf besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers en wendt de juiste technologische oplossingen aan om te voorkomen dat de privacy van de Gebruikers door derden wordt verstoord. Om de volledige transparantie van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen, leggen de bepalingen van onderhavig Beleid vast welke gegevens over de Gebruikers verzameld worden, waarvoor ze gebruikt worden en aan wie ze ter beschikking worden gesteld.

De basisregelgeving volgens dewelke Oponeo.PL S.A. de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerkt, is de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”, „Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Persoonsgegevens

In het winkelgedeelte heeft de Gebruiker de mogelijkheid zich te registreren, maar deze registratie is niet noodzakelijk voor het verrichten van aankopen. Registratie laat de Gebruiker toe bijkomende functies te gebruiken en te genieten van kortingen. De persoonsgegevens van Gebruikers kunnen eveneens worden verzameld met het oog op antwoorden op vragen die aan Oponeo.be worden gesteld onafhankelijk van de vorm (bijv. e-mail), het versturen van marketinginformatie of bij het organiseren van wedstrijden op www.oponeo.be.

De basis voor het verwerken van de persoonsgegevens in de hierboven genoemde gevallen is de instemming van de persoon (art. 6 par. 1 let. a van AVG). Men dient eraan te denken dat het geven van de toestemming door de Gebruiker voor het verwerken door OPONEO.PL S.A. van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden volledig vrijwillig is en elke toestemmig voor de verwerking van persoonsgegevens op gelijk welk ogenblik kan worden ingetrokken. Zo zullen de gegevens van de Gebruiker door Oponeo.be worden verwerkt tot het ogenblik dat de toestemming door de Gebruiker wordt ingetrokken. De enige uitzondering is de deelname aan een wedstrijd; in dit geval wordt de periode voor de verwerking van de gegevens beperkt tot de duur van de actie en de verrekening ervan (dit sluit het recht op het intrekken van de toestemming en dus het afzien van deelname aan de wedstrijd op om het even welk ogenblik niet uit). De ontvangers van de gegevens kunnen zijn: entiteiten die de website Oponeo.be onderhouden, entiteiten verantwoordelijk voor het voeren van de wedstrijd, leveranciers van marketingdiensten, postorderbedrijven, accountantskantoren, bedrijven die betalingsdiensten leveren, assemblagepunten.

In het geval van het verrichten van een aankoop of het gebruik van andere diensten die door Oponeo.be worden aangeboden, is de uitvoering van het contract de basis voor de verwerking van de gegevens van de Gebruiker (art. 6 par. 1 let. b van AVG). Zo zullen de gegevens van de Gebruikers worden verwerkt totdat de bestelling of de dienst is afgehandeld en de claims zijn verlopen. De ontvangers van de gegevens kunnen zijn: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, assemblagepunten, leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, bedrijven die marketingdiensten leveren, leveranciers van magazijndiensten, leveranciers van telecommunicatiediensten, bedrijven die documenten recycleren, bevoegde overheidsinstanties, advocatenkantoren.

Elke Gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot diens persoonsgegevens, deze te verbeteren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking ervan alsook het recht om de gegevens over te dragen. Dit kan door contact op te nemen met een operator van OPONEO.PL S.A.. In het geval van geregistreerde Gebruikers kunnen de gegevens bijkomend worden verbeterd via het formulier voor het aanpassen van het profiel van de Gebruiker.

De Voorzitter van het Kantoor voor de Bescherming van Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit bij wie de Gebruiker het recht heeft klacht in te dienen.

 

Verwijdering van het account van de gebruiker

Elke Gebruiker, die een winkelaccount heeft aangemaakt, mag op gelijk welk ogenblik vragen dit account te verwijderen. Het account wordt onmiddellijk of na de afhandeling van de bestellingen die eraan toegewezen zijn, verwijderd. Alle gegevens worden verwijderd, ook het e-mailadres wordt verwijderd uit de database van Oponeo.be.
Het herstellen van dit account is niet mogelijk, de Klant zal opnieuw een account moeten aanmaken en alle gegevens invoeren.

 

Commentaren van klanten

Commentaren die door Klanten onder de producten worden geplaatst en die een beoordeling van de winkel zijn (eveneens die welke verstuurd worden naar het e-mailadres van de winkel) worden eigendom van het bedrijf Oponeo.be en mogen in zulke of verkorte vorm worden gebruikt voor de promotie van de winkel of de producten die er zich in bevinden.
Deze commentaren zullen nooit ondertekend worden met volledige voor- en familienaam, tenzij de Klant hiermee heeft ingestemd of deze gegevens zelfstandig heeft ingebracht. Oponeo.be is niet aansprakelijk voor de persoonsgegevens die door Klanten in de commentaren worden geplaatst. We verbinden ons er eveneens toe de commentaren niet te vervormen en ze niet in een andere context of voor de promotie van een ander product te gebruiken dan de intentie van de auteur was.
De opinies uitgedrukt in de commentaren blijven opinies van Klanten, en niet van medewerkers van het bedrijf Oponeo.be

 

Veiligheid van gegevens

De online winkel www.banden-oponeo.be is gebouwd op basis van de nieuwste technologieën naar het voorbeeld van oplossingen die zich over de hele wereld bewezen hebben. De technische en organisatorische mechanismen van de bescherming van persoonsgegevens worden geselecteerd rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking alsook het risico van de schending van rechten of de vrijheid van natuurlijke personen met verschillende waarschijnlijkheid en verschillend gewicht, volgens de geïdentificeerde bedreigingen.

Welke gegevens verzamelen we over Jou?

Als men gebruik wil maken van bepaalde functies van ons systeem, dan dient men zich te registreren. Tijdens de registratie zal worden gevraagd naar het e-mailadres dat de Klant op ons portaal zal gebruiken, een wachtwoord, pseudoniem en persoonsgegevens.
Voordat we aankooptransacties voor goederen in onze winkel kunnen verrichten, vragen we de Klant om diens voornaam, familienaam, woonadres, telefoonnummer en de gegevens van de betaalmethode, bijv. het type kredietkaart, nummer van de kredietkaart, vervaldatum, CVV-nummer.
Elke keer minimaliseren we de reikwijdte van de verzamelde gegevens door enkel om die gegevens te vragen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel van de verwerking.

Gegevens die automatisch worden verzameld

Tijdens jullie bezoek aan onze website wordt het IP-nummer van de gebruikte computer automatisch opgeslagen.

Hoe gebruiken we de gegevens van klanten

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel van de verwerking, waarover ze worden ingelicht. Het gebeurt dat de gegevens aan andere entiteiten beschikbaar worden gemaakt, maar enkel in de gevallen dat dit noodzakelijk is voor de realisatie van het doel van de verwerking („ontvangers van de gegevens”).
De gegevens die verzameld worden tijdens aankooptransacties worden gebruikt om de transacties, waaronder het innen van geld van de Klant en het versturen van de bestelde goederen, te realiseren. De gegevens van de Klant kunnen met dit doeleinde worden doorgegeven aan een bedrijf dat betalingsverrichtingen uitvoert voor het belasten van je kredietkaart of aan een transportbedrijf voor het afleveren van de zending.
Indien je je hebt aangemeld voor onze Nieuwsbrief of op een andere manier hebt ingestemd deze te ontvangen, dan zullen we je gegevens gebruiken om je te abonneren op onze Nieuwsbrief.
Automatisch verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers op onze website te analyseren, demografische gegevens over onze Gebruikers te verzamelen of om de inhoud van onze websitepagina’s te personaliseren. Deze gegevens worden automatisch over elke Gebruiker verzameld.
In het geval van een schending van de Voorschriften van ons portaal, het overtreden van de wet of wanneer de wettelijke bepalingen dit vereisen, kunnen we je gegevens ter beschikking stellen van de gerechtelijke autoriteiten.

 

Hoe contacteren we de klant?

Een Klant die een aankooptransactie voor goederen heeft verricht, kan van ons een e-mail of SMS-bericht aangaande de stand van de afhandeling van de bestelling ontvangen. We kunnen eveneens telefonisch contact opnemen.
Als een Klant zich aanmeldt voor onze Niewsbrief of anderszins heeft ingestemd met de ontvangst ervan, dan ontvangt deze van ons een abonnement op de Nieuwsbrief in overeenstemming met wat de Klant heeft aangevraagd. De Gebruiker kan zich op gelijk welk moment afmelden voor de Nieuwsbrief door hiervoor de juiste link te gebruiken die zich in de voettekst van elke Nieuwsbrief bevindt. Hier gaan geen kosten mee gepaard naast de kosten die voortvloeien uit het contract dat afgesloten werd met de internetprovider.

Slotbepalingen

De persoonsgegevens verzameld in overeenstemming met de doeleinden bepaald in onderhavig Beleid worden verwerkt voor de periode die nodig is om een bepaald doel te bereiken alsook, voor het veiligstellen van de belangen van de Gegevensbeheerder, totdat de claims zijn verlopen.
In het geval van bijkomende vragen, verzoeken we jullie contact met ons op te nemen door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, via e-mail info@oponeo.be, of per post naar het adres OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.

In het geval van bijkomende vragen, verzoeken we jullie contact met ons op te nemen door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, via e-mail info@oponeo.be, of per post naar het adres OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.

 





 

2. Verwijzingen naar de Belgische Privacywet, gedateerd op 8 december 1992

Volgens de bovengenoemde wet voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens elke gebruiker van de site en elke klant een recht op inzage en correctie van de gegevens die hem betreffen. Om uw persoonsgegevens te wijzigen neem alsutblieft contact met onze Klantenservice op via telefoonnummer 02 880 00 18 of door Contactformulier.

 

 

3. Cookie beleid

Cookies is informatie die door de server op jullie computer wordt opgeslagen. De informatie uit de cookies laat toe de weergave van een website aan te passen aan de interesses van de Klant (beslist bijv. over de inhoud van reclame die op het portaal verschijnt). Cookies zijn ook een hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens over de populariteit van een bepaalde website.

We gebruiken twee soorten cookies:
- sessiecookies – staan op het apparaat totdat men zich afmeldt van de website of de optie voor het opslaan van cookies in een bepaalde webbrowser uitschakelt,
- permanente cookies – blijven op het apparaat gedurende de periode aangegeven in de cookie-instellingen in de opties van de webbrowser of totdat ze handmatig worden verwijderd door de Gebruiker.

Doorgaans staat de software standaard de werking van cookies toe. Ze kunnen echter op elk ogenblik uitgeschakeld worden (alle browsers hebben deze optie). Het beperken van het gebruik van cookies kan soms een invloed hebben op bepaalde functies die op de website zijn geplaatst.

Cookies brengen het computersysteem van de Klant niet in gevaar. Ze voeren naamloze identificatie uit en bevatten meestal alleen de naam van het internetportaal waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten als ze op ons portaal zijn geplaatst. Deze gegevens worden door ons doeltreffend beschermd en onbevoegden hebben er geen toegang toe. Deze informatie wordt alleen gebruikt bij het uitvoeren van bepaalde specifieke handelingen die geaccepteerd werden (bijv. bij de afhandeling van een bestelling). De cookies bevatten enkel informatie die nodig is voor de goede uitvoering van onze diensten.